مجموعه تو انتخاب کن عزیزم! – راستش را بگو , کارلوس!

انجام كار درست همیشه آسان نیست! خودت انتخاب می‌كنی در موقعیت‌های سخت چه شخصیتی داشته‌باشی. راستی، كدام گزینه مناسب است؟ انتخاب كن!

كارلوس هم مثل همه‌ی بچّه‌ها بعضی وقت‌ها راست‌گفتن برایش سخت می‌شود. او انتخاب‌های زیادی دارد. امّا راستگوها چه كسانی هستند؟

60،000 تومان