مجموعه فیگی – فیگی, شهر را نجات بده!

فیگی و نانا هر دو بورسیه شدهاند تا تحصیالتشان را در
شهر بزرگ آ کرا در غنا ادامه دهند. آنها در آ کرا زندگی
جدیدی را آغاز میکنند و با آدمهای تازه و ماجراهای
گونا گونی روبهرو میشوند. اما پس از مدتی رفتار نانا
عجیبوغریب میشود. او آخر هفتهها به طرز مشکوکی
غیبش میزند. فیگی یک روز او را تعقیب میکند و از
محلهای ترسنا ک سر درمیآورد.

150،000 تومان

شناسه محصول: 9786004139267 دسته: , برچسب: