مجموعه کتابهای یک دانه – عروس بی تور

یک عروس خوشگل و خیلی گنده لباس عروسی‌اش را پوشیده و با لب و لوچه‌ی آویزان وسط غار نشسته. چرا؟ زرنگی؟ اگر می‌خواهی بدانی باید قصه را بخوانی!

30،000 تومان