قصه‌های دوستی – ماه و بستنی

نویسنده: هدا حدادی تصویرگر: هاله قربانی

ماه خیلی دوست داشت بستنی قیفی بخورد. همیشه از آن بالا به آدم‌ها و بستنی‌ها نگاه می‌کرد و دهانش آب می‌افتاد! آن بالا تنها خوراکی ماه، ابر‌های پشمکی بودند.

50،000 تومان