قصه‌های دوستی – دردونه خانم و جیرجیری

دردونه خانم یک عروسک بود.

خیلی هم مهربان بود. مال یک دختر کوچولو بود.

دردونه، دختر کوچولو را خیلی دوست داشت. هرجا دختر می‌رفت، دردونه هم دنبالش می‌رفت.

54،000 تومان