قصه‌های دوستی – دردونه خانم و جیرجیری

نویسنده: لاله جعفری تصویرگر: ماهنی تذهیبی

دردونه خانم یک عروسک بود.

خیلی هم مهربان بود. مال یک دختر کوچولو بود.

دردونه، دختر کوچولو را خیلی دوست داشت. هرجا دختر می‌رفت، دردونه هم دنبالش می‌رفت.

54،000 تومان