افسانه های ملل 12- افسانه های تنبل ها

نویسنده: گرد آوری مترجم: محمدرضا شمس

قصه ها و افسانه ها میراث فرهنگی هر قوم وملتی را نشان می دهند. آن ها، ارزش های سنتی
وزمینه های فرهنگی و اجتماعی کشور ها را منعکس می کنند . بنابراین ، همه قصه ها وافسانه ها
عنصری از حقیقت دارند. این حقیقت مبارزه دائمی خیر و شر است. مبارزه ی بی قفه ی روشنایی
و تاریکی است.

 

4،000 تومان

در انبار موجود نمی باشد