دایرة المعارف تاریخ علم در ایران

بخشی از مقدمه: کتاب حاضر شرح مصور تاریخ علم در ایران است و نگاهی کلی بر پیشرفت علم و اندیشه علمی در ایران از روزگار نخستین تا به امروز دارد. امید است که خوانندگان کتاب با خواندن آن به فراگیری علم و دانش مشتاق‌تر شوند و خود را با رودخانه خروشان دانش که هرزمان شتابنده‌تر از پیش به راه خود می‌تازد، همراه کند.

 

 

150،000 تومان