گربه گور به قیر شده

15،000 تومان

نرگس در سیاهی شب،‌از پشت پنجره،‌نگاهی به محل ماجرا انداخت. کورسویی از اتاقک شنبه پیدا بود. شنبه نرفته بودگربه هنوز در بشکه بود… یا نبود؟ نرگس نمی‌توانست باور کند؛ گویی همه‌ی این ماجرا‌ها را در یک فیلم سینمایی دیده است. محله به قدری آرام بود که گویی هیچ ماجرایی اتفاق نیفتاده بود…