آقای ماجیکا و معلم موسیقی

9،000 تومان

معلم موسیقی جدید مدرسه را حسابی بهم ریخته. به تازگی از دفتر معلم‌ها بوهای عجیبی می‌آید و جانورها و حشرات عجیب‌تری از درو دیوار می‌بارند. معلم تازه‌وارد کسی نیست جز خانم وارلاک، جادوگر بدجنس، که حقه‌های پلیدی توی آستینش دارد.